Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii, właściciel serwisów mctt.pl, strefainnowacji.org, https://strefainnowacji.setmore.com, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego  i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich zdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej mctt.pl, strefainnowacji.org, https://strefainnowacji.setmore.com i za pomocą kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)  (zwane dalej: „Stroną internetową”).
 2. Właścicielem strony i jednocześnie Administratorem danych jest FUNDACJA MAŁOPOLSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, email dorota@mctt.pl, adres ul. Fatimska 41A lok. 310 Kraków 31-831 PL – Poland, numer telefonu +48604122931, numer NIP 6772371923, KRS 0000438790, REGON 122698291, zwany dalej Administratorem
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę internetową.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna.

W związku z tym, iż przez serwisy mctt.pl i strefainnowacji.org umożliwiam przesłanie zapytania ofertowego oraz kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania.

 • Przed­sta­wie­nie ofer­ty na­szych usług

Za­kres da­nych: W celu przy­go­to­wa­nia i przed­sta­wie­nia ofer­ty na­szych usług prze­twa­rza­my dane oso­bo­we prze­sła­ne za po­mo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go: imię i na­zwi­sko, stanowisko, adres e-ma­il, nr te­le­fo­nu, nazwa firmy, treść wia­do­mo­ści.
Pod­sta­wa praw­na: Prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do pod­ję­cia dzia­łań na żą­da­nie osoby, któ­rej dane do­ty­czą, przed za­war­ciem umowy.

 • Ob­słu­ga po­zo­sta­łych za­py­tań z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Za­kres da­nych: W celu od­po­wie­dzi na za­py­ta­nia prze­sła­ne za po­śred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, prze­twa­rza­my dane prze­sła­ne w/w for­mu­la­rzu: imię i na­zwi­sko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-ma­il, nr te­le­fo­nu, treść wia­do­mo­ści.
Pod­sta­wa praw­na: Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (prze­twa­rza­nie na żą­da­nie osoby, któ­rej dane do­ty­czą).

 • Prze­sła­nie new­slet­te­ra fir­mo­we­go

Za­kres da­nych: W celu prze­sła­nia na­sze­go new­slet­te­ra fir­mo­we­go prze­twa­rza­my dane oso­bo­we prze­sła­ne za po­mo­cą for­mu­la­rza za­pi­su do new­slet­te­ra: Imię i na­zwi­sko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon, adres e-ma­il.

Pod­sta­wa praw­na: Nasz praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res (prze­twa­rza­nie na żą­da­nie osoby, któ­rej dane do­ty­czą).
W przy­pad­ku da­nych oso­bo­wych po­zy­ska­nych w inny spo­sób niż przez stro­ny mctt.pl, strefainnowacji.org, https://strefainnowacji.setmore.com  (te­le­fo­nicz­nie, ma­ilo­wo, za pomocą mediów społecznościowych itd.) rów­nież prze­twa­rza­my je wy­łącz­nie w celu, w jakim zo­sta­ły udo­stęp­nio­ne i przez czas jaki jest ko­niecz­ny do re­ali­za­cji tego celu. W przy­pad­ku pla­no­wa­nej zmia­ny celu prze­twa­rza­nia, za­wsze py­ta­my wła­ści­cie­la da­nych oso­bo­wych o zgodę i in­for­mu­je­my o zmie­nia­ją­cych się wa­run­kach prze­twa­rza­nia da­nych.

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

      korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

      imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres mail, telefon.

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne.

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

1.1.  Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych

1.2.  Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz USA.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

3.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

3.2.  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 1. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę internetową..
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

2.1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

2.2.  Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

3.1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

4.1.  prezentowania na stronach informacyjnych Strony, mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów odwiedzających Stronę internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.
 3. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych :
 • Go­ogle Ana­ly­tics (ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA),
 • Go­ogle Ad­Words (ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA),
 • Go­ogle Se­arch Con­so­le (ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Go­ogle Inc z sie­dzi­bą w USA),
 • Fa­ce­bo­ok (ad­mi­ni­stra­tor co­okies: Fa­ce­bo­ok Ire­land Ltd. z sie­dzi­bą w Ir­lan­dii),
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 2. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

1.1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił

1.2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

1.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

1.4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

2.1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony internetowej, a także badanie satysfakcji.

2.2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

2.3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

3.1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

3.2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

3.2.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane

3.2.2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę

3.2.3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych

3.2.4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

3.2.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega

3.2.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

3.3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

4.1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

4.2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

4.2.1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni

4.2.2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania

4.2.3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4.2.4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

5.1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

5.1.1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

5.1.2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską

5.1.3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

6.1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  • W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  • Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Przekazywanie danych osobowych.

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy:

IT Perspective Sp. z o.o.  – ad­mi­ni­stra­cja i bez­pie­czeń­stwo stro­ny in­ter­ne­to­wej, prze­cho­wu­je wszyst­kie dane ser­wi­su,  usłu­ga ho­stin­gu stron in­ter­ne­to­wych, prze­cho­wu­je wszyst­kie dane ser­wi­su.
Go­ogle Ana­ly­tics – adres IP, prze­glą­dar­ka i dane o lo­ka­li­za­cji, hi­sto­ria na­wi­ga­cji w wi­try­nie.
Go­ogle Ad­Words – adres IP, prze­glą­dar­ka i dane o lo­ka­li­za­cji, hi­sto­ria na­wi­ga­cji w wi­try­nie.

Facebook – adres IP, adres IP, prze­glą­dar­ka i dane o lo­ka­li­za­cji, hi­sto­ria na­wi­ga­cji w wi­try­nie.

Ko­rzy­sta­my z do­staw­ców, któ­rzy prze­twa­rza­ją Pań­stwa dane oso­bo­we wy­łącz­nie na nasze po­le­ce­nie. Świad­czą oni dla nas usłu­gę ho­stin­gu, do­star­cza­ją nam sys­te­my do mar­ke­tin­gu on­li­ne, do wy­sył­ki wia­do­mo­ści email oraz do ana­li­zy ruchu w ser­wi­sie. Ko­rzy­sta­my z do­staw­ców, któ­rzy nie dzia­ła­ją wy­łącz­nie na nasze po­le­ce­nie i sami usta­lą cele i spo­so­by wy­ko­rzy­sta­nia Pań­stwa da­nych oso­bo­wych. Świad­czą oni dla nas usłu­gi kam­pa­nii re­kla­mo­wych. Nasi do­staw­cy mają sie­dzi­bę głów­nie w Pol­sce i w in­nych kra­jach Eu­ro­pej­skie­go Ob­sza­ru Go­spo­dar­cze­go (EOG), np. w Ir­lan­dii. Nie­któ­rzy z nich mają sie­dzi­bę poza te­ry­to­rium EOG. W związ­ku z prze­ka­za­niem Pań­stwa da­nych poza te­ry­to­rium EOG za­dba­li­śmy, aby nasi do­staw­cy da­wa­li gwa­ran­cje wy­so­kie­go stop­nia ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Gwa­ran­cje te wy­ni­ka­ją w szcze­gól­no­ści ze zo­bo­wią­za­nia do sto­so­wa­nia stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych przy­ję­tych przez Ko­mi­sję (UE) lub uczest­nic­twa w pro­gra­mie Tar­cza Pry­wat­no­ści UE-USA.

Udo­stęp­nia­my Pań­stwa dane oso­bo­we, je­że­li zwró­cą się do nas o to upraw­nio­ne or­ga­ny pań­stwo­we. Ad­mi­ni­stra­tor prze­cho­wu­je dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków przez okres nie dłuż­szy, niż jest to nie­zbęd­ne do przy­go­to­wa­nia sper­so­na­li­zo­wa­nej ofer­ty / prze­two­rze­nia Pań­stwa za­mó­wie­nia/ od­po­wie­dzi na inne za­py­ta­nia oraz umoż­li­wia­ją­cy Ad­mi­ni­stra­to­ro­wi wy­ko­na­nie cią­żą­cych na nim obo­wiąz­ków. Przy­po­mi­na­my, że w każ­dym cza­sie Użyt­kow­ni­cy mogą usu­nąć dane.

Zmiany Polityki Prywatności.

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator nie ma obowiązku informować.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres dorota@mctt.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2022 r.